Tilbyr rådgivning og megling av din bedrifts pensjonsordning

Norwegian Broker bistår i pensjonsprosessen

Vi er din pensjonspartner

Det kan gi store utslag for den enkelte ansatte hva slags pensjonsordning bedriften velger. Norwegian Broker vil fungere som en rådgiver for bedrift og ansatt ved pensjonsspørsmål.

KONTAKT OSS

Kontaktperson: Johnny Andersen  Tlf: 907 75 167  E-Mail: joan@norwegianbroker.no

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon kjennetegnes ved at det årlig spares et bestemt beløp til din fremtidige alderspensjon. Beløpet er definert som en prosentsats av lønn. Det opprettes en pensjonskonto for deg, og midlene investeres i fond. Summen av innskuddene og avkastningen bestemmer størrelsen på fremtidig alderspensjon.

I en innskuddspensjon er det også mulig for arbeidsgiver å tilknytte uførepensjon og etterlatte­pensjoner, noe som gir deg og din familie ekstra sikkerhet.

Ytelsesbasert pensjon

Ytelsesbasert pensjonsordning gir en avtalt utbetaling fra bedriftens pensjonsordning ved opptjeningsalder, normalt 67 år.

Pensjonen fra bedriftens pensjonsordning fastsettes utifra at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra pensjonsordningen utgjør en avtalt prosent av sluttlønnen innenfor gitte grenser.

Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. Innskuddene bedriften betaler er, i likhet med innskuddspensjon, en fastsatt prosentandel av lønn.

Forvaltningen kan være felles for alle ansatte med garanti mot negativ avkastning. Det er også som i innskuddspensjon mulig å ha investeringsvalg med mulighet for mer-avkastning over tid for medlemmene . Som pensjonist reguleres som regel hybridpensjonen med avkastningen som investeringsporteføljen gir.

Som i ytelsespensjon og offentlig pensjon tilfaller oppsparte pensjonsmidler de som er med i pensjonsfellesskapet og ikke familien (som er regelen i innskuddspensjon). Hybridpensjon kan være livsvarig eller oppførende (opphørende fra tidligst 80 år).

I hybridpensjon som i innskuddspensjon er det også mulig for arbeidsgiver å tilknytte uførepensjon og etterlatte­pensjoner, noe som gir deg og din familie ekstra sikkerhet.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP utbetales som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden til alle som oppfyller vilkårene for rett til AFP. Uttak kan skje fra fylte 62 år, men må tas ut sammen med alders­­pensjon fra folketrygden ved uttak før fylte 70 år. AFP kan kombineres med arbeidsinntekt, uten at det blir av­kortning i pensjonen. Det er ikke mulig å ta ut delvis AFP, men man kan ta ut delvis alderspensjon fra folketrygden. AFP blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjonen. Dette gjelder frem til fylte 70 år.

www.nav.no finnes ytterligere informasjon, hvor nettjenesten ”Din pensjon” viser din opptjening i folke­trygden og AFP. Informasjon finnes også på www.afp.no og www.norskpensjon.no.

supplerende pensjonsavtaler

Kollektive livrenter benyttes oftest som et supplement til en kollektiv pensjonsavtale som følger Lov om Foretakspensjon (LOF) eller Lov om innskuddspensjon(LOI). Pensjonsdekningene er ofte uføre- og/eller etterlattepensjoner for ansatte som har lønn over 12 G.

Uførepensjon

Uførepensjon sikrer ansatte månedlige utbetalinger hvis de blir uføre. Størrelsen på uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen kan avtales innenfor lovens maksimumsrammer:

  • 3 % av lønn opp til 12 G
  • 25 % av G, maksimalt 6 % av lønn
  • Inntil 66 % av lønn mellom 6 og 12 G
  • Frivillig barnetillegg på inntil 4 % av medlemmets lønn opp til 6 G

Samlet barnetillegg kan ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av medlemmets lønn opp til 6 G.
Barnetillegget skal utbetales til fylte 18 år.

Etterlattepensjon

Ved død vil pensjonskapitalen som er oppspart for den ansatte i innskuddspensjonsordningen, utbetales til etterlatte.
I tillegg kan man inngå avtale om ektefellepensjon og barnepensjon, som ytterligere vil sikre den ansattes familie. Størrelsen på pensjonen kan avtales som en prosentsats av den ansattes lønn eller folketrygdens grunnbeløp.